اخبار ویژه

آخرین اخبار

خرید مخازن جمع آوری زباله و جانمایی آنها در شهر شیبان
عباس سلامات سرپرست شهرداری شیبان خبرداد

خرید مخازن جمع آوری زباله و جانمایی آنها در شهر شیبان